Photos prises dans les provinces du Yunnan et du Sichuan en Chine :
Dongshuan, Puzhehei, Fôret de pierres, Jianshui, Tuanshan, KunMing, Sangri-La, Dali, Lijiang, Xizhou, Shaxi, Baisha, ChengDu.

Jianshui -Zhu Garden-Yunnan Chine Jianshui -Zhu Garden-Yunnan Chine Jianshui -Zhu Garden-Yunnan Chine Jianshui, confucius temple, China L Ethnie Naxi , Yunnan Ethnie Naxi , Yunnan Tuan Shan, yunnan, China Tuan shan TuanShan, yunnan, China Porte bonheur, Yunnan, Chine Porte bonheur, Lijiang, Yunnan Sangri-La, Yunnan, China, Asia Ringa monastery, Sangri-la, yunna Ringa monastery, Sangri-la, yunna Ringa monastery, Sangri-la, yunna ville de Sangri-La, Yunnan ville de Sangri-La, Yunnan Zhongdian,  Sangri-La, yunnan Zhongdian, Sangri-La, yunnan Zhongdian, Sangri-La, yunnan Zhongdian, Sangri-La, yunnan Zhongdian, Sangri-La, yunnan  Tibetan window, Sangri-La, yunnan Gandan monastery, Sangri-La, yunnan Sangri-La, Yunnan, drapeaux prières Sangri-La, Yunnan, drapeaux prières Sangri-La, Yunnan, village tibétain Dongshuan, Yunnan, Chine, Asie Guotitang , tombe et plateau, Chine